Вип. 58
Image 

Назва

Магістеріум. Вип. 58, Політичні студії / Національний

університет "Києво-Могилянська академія".

Місто

Київ :

Видавництво

Видавничий дім "Києво-Могилянська академія",

Рік

2014.

Обсяг

97 с.

Редколегія

Квіт С. М., д-р філол. наук – відповідальний редактор (НаУКМА)
Моренець В. П., д-р філол. наук – заступник відповідального редактора, голова редколегії випуску
«Філологічні науки» (НаУКМА)
Брюховецький В. С., д-р філол. наук (НаУКМА)
Панченко В. Є., д-р філол. наук (НаУКМА)
Ткачук М. Л., д-р філос. наук – голова редколегії випуску «Філософія та релігієзнавство» (НаУКМА)
Лук’яненко І. Г., д-р екон. наук – голова редколегії випуску «Економічні науки» (НаУКМА)
Кірсенко М. В., д-р іст. наук – голова редколегії випуску «Історичні науки» (НаУКМА)
Собуцький М. А., д-р філол. наук – голова редколегії випуску «Теорія та історія культури» (НаУКМА)
Якушик В. М., д-р політ. наук – голова редколегії випуску «Політичні науки» (НаУКМА)
Козюбра М. І., д-р юрид. наук – голова редколегії випуску «Юридичні науки» (НаУКМА)
Оксамитна С. М., д-р соц. наук – голова редколегії випуску «Соціологічні науки» (НаУКМА)
Бурбан А. Ф., д-р техн. наук – голова редколегії випуску «Хімічні науки і технології» (НаУКМА)
Глибовець М. М., д-р фіз.-мат. наук – голова редколегії випуску «Комп’ютерні науки» (НаУКМА)
Терновська Т. К., д-р біол. наук – голова редколегії випуску «Біологія та екологія» (НаУКМА)
Михалевич В. М., д-р фіз.-мат. наук – голова редколегії випуску «Фізико-математичні науки» (НаУКМА)
Яковенко Н. М., д-р іст. наук – голова редколегії випуску «Київська Академія» (НаУКМА)
Гірник А. М., канд. філос. наук – голова редколегії випуску «Педагогічні, психологічні науки
та соціальна робота» (НаУКМА)
Пашко О. В. – відповідальний секретар (НаУКМА)

Рецензенти

Бевз Т. А., д-р іст. наук (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)
Варзар І. М., д-р політ. наук (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова)

Упорядники

Кисельов С. О., канд. філос. наук

Предмет

Політологія - Наукові збірники.

Кисельов С. О.
Політична свобода: дилема індивідуального та соціального
С. 3-8
[Повний текст PDF]

Чабанна М. В.
Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії.
С. 8-15
[Повний текст PDF]

Sheiko I.
From the Autonomy of Politics to the Autonomy of the Political
С. 15-20
[Повний текст PDF]

Романова В. В.
Зіставлення методологій демократичного врядування та децентралізації влади з огляду на національну безпеку держави.
С. 20-24
[Повний текст PDF]

Яковлев М. В.
Радянізація, русифікація та дерадянізація як категорії політичної постколоніальної історії країн Центрально-Східної Європи.
С. 24-29
[Повний текст PDF]

Новічкова О. С.
Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона «Опіум інтелектуалів» (1955).
С. 29-34
[Повний текст PDF]

Семигіна Т. В.
Нова парадигма охорони здоров’я – виклик для України чи можливість для політичної модернізації?
С. 34-39
[Повний текст PDF]

Рибій О. В.
Характеристика депутатського складу Верховної Ради України І–VII скликань
С. 39-45
[Повний текст PDF]

Амельченко Н. А.
Демократизація в Україні: співвідношення ціннісних та інституційних змін.
С. 45-50
[Повний текст PDF]

Haran O.
What Went Wrong with the Orange Revolution?
С. 50-55
[Повний текст PDF]

Гомза І. А.
Політика незгоди і репертуар політики незгоди в Україні на прикладі Євромайдану.
С. 55-61
[Повний текст PDF]

Demianchuk O.
Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives
С. 61-67
[Повний текст PDF]

Савченко І. М.
Соціальні та політичні чинники в політиці реформування вищої освіти України.
С. 67-72
[Повний текст PDF]

Гнатюк М. М.
Комунітаризація «політичної складової» зовнішніх зносин ЄС: Європейське політичне співробітництво.
С. 72-77
[Повний текст PDF]

Криворучко О. І.
Індекси суспільно-політичних перетворень на пострадянському просторі: порівняльний аналіз.
С. 77-82
[Повний текст PDF]

Косова О. Є.
Наслідки антитерористичної політики США (2001–2009) для захисту громадянських прав і свобод.
С. 82-86
[Повний текст PDF]

Кушніренко В. О.
Етнополітичний аспект формування традиційного ісламу в реаліях західно-кавказького соціуму.
С. 86-90
[Повний текст PDF]

Макаренко А. І.
Депортація чеченців та інгушів як провал стратегії політики Радянського Союзу на Північному Кавказі.
С. 90-97
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]